Regulamin Konkursu

  1. Organizator

Organizatorem konkursu z dnia 04.02.2024-11.02.2024 na profilu na Instagramie r.rarity.jewelry jest R.Rarity Oliwia Rutkowska, z siedzibą przy ul. Poziomkowa 1, 96-515 Paprotnia. adres email: kontakt@rrarity.com  NIP: 837 1873 637 REGON: 521962879 (dalej “Organizator”) 

 

    2. Czas trwania konkursu 


Konkurs trwa od 04.02.2024 godz.09:30 do 11.02.2024 godz.18:00. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 11.02.2024 do końca dnia. 

 


    3. Warunki

3.1 W konkursie może wziąć każda osoba która:


3.1.1 Posiada miejsce zamieszkania na terenie Polski

3.1.2 Jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych 

3.1.3 Zapoznała się z Regulaminem Konkursu 

3.1.4 Wykonała Zadanie Konkursowe


3.2 Brak spełnienia któregokolwiek  z warunków z pkt.3.1  3.1.1-3.1.5 stanowi podstawę do wykluczenia uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu. 


3.3 Warunkiem uczestnictwa, jest akceptacja niniejszego Regulaminu, a udział w Konkursie i udostępnianie danych na potrzebę Konkursu jest dobrowolne.


3.4 Do konkursu należy zgłaszać się osobiście- niedozwolonym jest zakładanie fikcyjnych kont na potrzebę uczestnictwa w konkursie lub posiłkowanie się danymi i kontami osób trzecich. Dane na osobistym profilu serwisu Instagram muszą być zgodne z rzeczywistością. 

 

   4. Zasady Konkursu i przebieg 


4.1 konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w internecie na profilu Organizatora na serwisie Instagram pod adresem https://www.instagram.com/r.rarity.jewelry/

 

    5.Zadanie Konkursowe


Wymagane Zadanie Konkursowe aby wziąć udział w konkursie:


5.1 Obserwować profil na serwisie Instagram r.rarity.jewelry (Organizatora)

5.2 Udostępnić ten post na swoim story (konto musi być publiczne inaczej nie zobaczymy udostępnienia)

5.3 Oznaczyć 2 osoby

 

    6. Nagrody w Konkursie 


6.1 Nagrodami w Konkursie organizowanym przez R.Rarity, jest jedna karta podarunkowa o wartości 200 zł możliwa do wykorzystania wyłącznie  na stronie Organizatora pod adresem 


6.2 Nagrodą za zajęcie drugiego miejsca w Konkursie jest rabat w wysokości 20% na całe zamówienie do wykorzystania w jednym zamówieniu. Rabat jest przyznawany za pomocą kodu rabatowego wysyłanego do wygranego. 


6.3 Nagrodą za zajęcie trzeciego miejsca jest darmowa wysyłka na jedno zamówienie przyznawana jako kod rabatowy automatyczny przyznawany do adresu email. 


6.4 Wszystkie nagrody mają ważność przez rok (365 dni) zaczynając od dnia w którym nagroda została przyznana (najpóźniej 11.02.2024)

 

6.5 Żadna z nagród nie może być wymieniona na inną, zwycięzca nie może przenieść wygranej na inną osobę. Nie można również uzyskać wypłacenia równowartości nagrody. Wygrany ma prawo odmówić nagrody, w takim przypadku następny wygrany zostanie wylosowany w późniejszym terminie. Odmowa nagrody jest nieodwracalna i odmowa jest w pełni decyzją wygranego.


6.6 Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej w wiadomości prywatnej oraz na story z oficjalnego konta Organizatora r.rarity.jewelry. Warunkiem otrzymania nagrody jest wysłanie wiadomości zwrotnej przed końcem dnia 14.06.2023 w której znajdą się dane wymagane do otrzymania nagród, takie jak w przypadku pierwszego oraz trzeciego miejsca adres email. 


6.7 W przypadku niewypełnienia wymogów z punktu 7.6 lub w przypadku podania błędnych danych w ciągu 7 dni zwycięzca traci prawo do odebrania nagrody, która zostanie przyznana innej osobie. 


6.8 Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru komentarzy.


6.9 Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań: W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób, udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem. Korzystanie przez R.Rarity z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy marki R.Rarity w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej). Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, bez okresowo na umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisie Instagram w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania Konkursowego, łączenie go z innymi dobrami. Organizator ma prawo udzielania sublicencji. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego. Organizator może wezwać zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia praw do Zadania Konkursowego. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych: 1. niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram, 2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu, 3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa; 4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich; 5. zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż R.Rarity.

   

      7.Dane osobowe


Administratorem danych osobowych Uczestników jest R.Rarity Oliwia Rutkowska, ul. Poziomkowa 1, 96-515 Paprotnia. adres email: oliwia.rtk@gmail.com NIP: 837 1873 637 REGON: 521962879. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie nazwy profilu na portalu Instagram, imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem Konkursu, tj. w celach związanych z prawem danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z przepisami obowiązującej w Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2002 roku, numer 101, pozycja 926, z późniejszymi zmianami), a od 25 maja 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane te zostaną usunięte po zakończeniu okresu możliwości wzięcia udziału w Konkursie. Udział w Konkursie jest oraz przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z Konkursem, ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia swoich danych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

     8. Instagram 


Platforma Instagram nie odpowiada za konkurs oraz nie jest w żaden sposób powiązana z organizacją konkursu. Platforma Instagram nie odpowiada prawnie za nie wypłacenie nagród oraz reklamacje. 

 

     9.Postanowienia końcowe 

9.1 Regulamin konkursu jest dostępny na stronie https://rrarity.com/pages/regulamin-konkursu 


9.2 skrócony opis zasad przeprowadzania konkursu może znajdować się na serwisie Instagram i stronach internetowych Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.


9.3 Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej wiadomością na adres email Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany wiadomością zwrotną. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: kontakt@rrarity.com.  Organizator ma obowiązek odnieść się do nich do 5 (pięciu) dni roboczych.